புதன், 8 ஜூலை, 2015

WE ARE ON DUTYTHE HINDU

நமது Kuppavandi.com பற்றி THE HINDU நாளிதழில் வெளிவந்துள்ள செய்தி

நாள் : 1-NOV-2014

LINK : http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-metroplus/next-to-godliness/article6553613.ece


The entrepreneur
Chandrakumar

Co-founder, kuppavandi.com, online scrap dealership
“There’s no glamour in the kailaan (scrap) business, which is why not many educated people venture into it. My family too was against me becoming a scrap dealer when I started the online service in 2012, so I’m balancing it with a regular office job to justify my MBA degree.
“Customers contact us through our website, and my friend and co-founder Raj and I take turns at pick-up trips every weekend from our Woraiyur premises.
“You’d be surprised to see what people hoard at home – school notebooks, marriage invitations andkatta pais (jute shopping bags). Some people don’t know what to do with the stuff they have bought through tele-shopping, and we have actually had customers giving us dismantled gym equipment to be sold by weight.
“Unused gadgets are now garbage – DVD players, box-set televisions and even water filters are routinely discarded.
“We sell around half a tonne of scrap purchased from households in K.K. Nagar, Thillai Nagar, Srirangam, Woraiyur and Kattur, to a wholesale dealer once a week.
“Placing separate garbage bins for solid and biodegradable waste in public areas would help us to segregate it faster, but the concept hasn’t found many takers in Tiruchi.”INDIAN EXPRESS

நமது Kuppavandi.com பற்றி INDIAN EXPRESS நாளிதழில் வெளிவந்துள்ள செய்தி..

நாள் :  5-JUN-2015

LINK : http://epaper.newindianexpress.com/514490/The-New-Indian-Express-Tiruchy/05.06.2015#page/16/2